Page 5 - תום שירות - יוני 2018

 

 

 

 

 

Page 5 - תום שירות - יוני 2018
P. 5

‫המהשצתבחאר?רת‬

 ‫‪3‬מגיחועדלשךיםממחכיבינם‬

‫בביטוח נסיעות לחו”ל‬

‫באמצעות כלל חברה לביטוח‬

    ‫עד ‪ $ 1,500,000‬הוצאות רפואיות‬
   ‫ואשפוז בחו“ל‪ ,‬כולל כיסויים לאיתור‬
‫חיפוש וחילוץ‪ ,‬מטען‪ ,‬ביטול נסיעה‪ ,‬קיצור‬

        ‫נסיעה וביטוח צד שלישי‪.‬‬

             ‫‪1-700-702-202‬‬

 ‫הטבה של עד שלושה חודשי ביטוח נסיעות לחו"ל‪ ,‬מובהר כי הרחבות וכיסויים נוספים מעבר למפורט לעיל הינם תמורת פרמיה נוספות‪ .‬ההטבה‬
  ‫ניתנת למימוש עד שנה וחצי מיום השחרור ועד גיל ‪ ,24‬לנסיעה אחת בלבד‪ ,‬ואינה חלה על הארכות‪ .‬כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה‪ ,‬הנספחים‬
‫וההרחבות‪ ,‬חריגיהם וסייגיהם‪ .‬ההצטרפות לביטוח כפופה לאישור המבטח‪ .‬בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה ו‪/‬או‬
  ‫בנספחים ו‪/‬או בהרחבות‪ ,‬יגברו הוראות הפוליסה ו‪/‬או הנספחים ו‪/‬או ההרחבות הרלוונטיות‪ .‬המבטחת הינה כלל חברה לביטוח בע"מ ("המבטח")‬

                                                   ‫ומכירת הביטוח תעשה על ידי המבטח‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10